AQUA VITAL KALY

 

Aqua Vital KALY je moderní preparát obsahující Užitečné
mikroorganismy (Effective Micro-Organisms™) , určený
k přeměně odpadních kalů a jiného komunálního odpadu na
bezpečný organický produkt.
 
Mikroorganismy, které jsou součástí směsi, jsou fyziologicky
kompatibilní. Vytvářejí harmonické „společenství“, které
spolupracuje na principu synergie, což usnadňuje jejich
přeměnu v různých podmínkách. Sada enzymů, které jsou
přidávány prostřednictvím jednotlivých štěpů, umožňuje
rozklad organického materiálu tak, aby nedocházelo ke
znečištění životního prostředí. Užitečné mikroorganismy
vydatně extrahují stopové prvky obsažené v minerálech
a současně je mění na formy, které jsou pro rostliny snadno
vstřebatelné.
 
Účinky použití Aqua Vital KALY:
• Stabilizace odpadních kalů, písku a mechanických
nečistot. Aqua Vital KALY umožňuje přírodní a k prostředí
přátelský proces mikrobiologického rozkladu organických
látek, který probíhá také během skladování. V českých
klimatických podmínkách tento proces trvá tři až pět
měsíců. Po procesu přeměny jsou kaly stabilní - nehnijí a
nezapáchají. Mechanické nečistoty, které jsou stabilizovány
prostředkem Aqua Vital KALY, lze snadno třídit a oddělená
biologická frakce může být využita v přírodě.
• Hygieniza ce kalů a písku. Je výsledkem použití směsi
mikroorganismů, které účinně likvidují patogenní bakterie.
Mimořádnou roli při procesu hygienizace hrají bakterie
kyseliny mléčné, houby a aktinobakterie, které produkují
bakteriociny.
 
Při správném použití prostředku Aqua Vital KALY je možné
vyloučit hygienizaci kalů pomocí vápna.
• Snížení objemu a hmotnosti kalů.
• Eliminace zápachu při likvidaci kalů.
• Prodloužení životnosti kanalizace prostřednictvím
zpomalení koroze potrubí.
Aqua Vital KALY je účinný nástroj při řešení současných
problémů s likvidací a zpracováním odpadů a komunálních
odpadních vod.
 
POUŽITÍ:
• úprava kapalných i pevných kalů,
• stabilizace a hygienizace kalů, mechanických nečistot
a písku,
• vstupní úprava odpadních vod v kanalizaci,
• zprůchodnění kanalizačního potrubí,
• podpora technologických procesů v zařízení pro biologické
čištění odpadních vod (odstranění organických sloučen
a sloučenin dusíku),
• regenerace drenážních systémů kalových polí
a vsakovacích drenáží.
Použití prostředku Aqua Vital KALY závisí na specifických
vlastnostech čističky, druhu technologie čištění odpadních
vod a kvalitě kalů. Je vhodný pro použití v průmyslových
i domácích čističkách odpadních vod.
Při použití biopreparátu Aqua Vital KALY v kanalizačním
systému lze předejít hnilobným procesům v odpadních
vodách a vzniku nepříjemného pachu prostřednictvím snížení
emise plynů. Metoda nemá nic společného s metodami
zastírání zápachu, poskytuje trvalý efekt, avšak vyžaduje
systematické použití doplňujících dávek.
 
Díky vysoké enzymatické aktivitě preparátu Aqua Vital
KALY dochází v kanalizační síti k rozkladu tukových usazenin,
které se zachytávají na stěnách potrubí. Přítomnost
Užitečných Mikroorganismů v odpadních vodách předchází
procesu koroze kovových prvků, neboť na jejich povrchu
vytváří silně přiléhající vrstvu, navíc umožňuje předcházet
sulfidaci. Podporuje tak udržení průchodnosti a dokonalého
technického stavu kanalizačních sítí, eliminaci chemických
prostředků a snížení nákladů na provoz.
 
Aqua Vital KALY je bezpečný pro lidi, zvířata
a životní prostředí. Atest PZH/HK/M/0023/01/2007.
 
Výrobce: Greenland Technologia EM Sp. z o.o.
Trzcianki 6,024-123 Janowiec n/Wisla
Licence: EM RESEARCH ORGANIZATION JAPONSKO

 

Fotogalerie: AQUA VITAL KALY: CENA 279 Kč

Tato fotogalerie je prázdná.