Využití Efektivních Mikroorganismů

Z hlediska vědy, je problematika mikroorganismů, respektive jejich druhů a působení, stále teprve na začátku dlouhé cesty poznání. Známe již fakt, že mezi sebou dokáží komunikovat prostřednictvím chemických signálů, že tedy umí nejen vysílat, ale i přijímat informace, že všechny mají část svého genomu stejný, že umí utvořit jakési kvórum, díky kterému v jeden okamžik udělají stejnou operaci, že mají schopnost další reprodukce, že každý známý druh má nějakou schopnost. Co stále zkoumáme, jsou další druhy mikroorganismů (a většina na své objevení teprve čeká) a jejich schopnosti při jejich vzájemné interakci.

Dokážeme již dosáhnout toho, aby spolu koexistovaly jak bakterie aerobní, tak anaerobní, v běžných podmínkách velmi těžko proveditelná operace. Nedošlo však k žádnému genetickému křížení, pouze k využití jiných druhů mikroorganismů, které dokáží navodit takové prostředí, ve kterém oba druhy dokáží přežít.

Jako základní informaci bereme fakt, že veškeré mikroorganismy lze rozdělit do 3 skupin: A - Efektivní/probiotické mikroorganismy, B - patogenní mikroorganismy, C - oportunitní/neutrální mikroorganismy. Zatímco A a B, tedy probiotických a patogenních mikroorganismů je necelých 10% (každých), zbylý počet spadá na C, tedy na oportunitní, či neutrální mikroorganismy.

Jak se toto v praxi projevuje?

Pakliže jedna, či druhá skupina převáží (A , B), poté se oportunitní mikroorganismy, do té doby neutrální, přidají na tu stranu, která převáží a s jejich pomocí dojde ke zvrácení vývoje na stranu dané skupiny, která tím zároveň eliminuje slabší skupinu zbylých mikroorganismů. Jako příklad berme běžné nachlazení, které pakliže léčeno, rychle ustupuje, zatímco neléčeno (s nedostatečnou imunitou) přeroste v nemoc. Tím, že do daného prostředí přidáváme preparáty na bázi EM, tím pádem dosahujeme vyššího počtu EM, ke kterým se poté přidají oportunitní mikroorganismy.

A protože nás mikroorganismy obklopují doslova všude, kam se podíváme, jejich využití je nedozírné.

V současné době jsme schopní dosáhnout mnohého, např.:

Zemědělství (rostlinná produkce)  - zlepšení dynamiky růstu rostlin, zvýšení výnosů, zlepšení kondice rostlin, snížení výskytu hnilob a plísní, prodloužení skladovatelnosti,

Zemědělství (živočišná produkce) - zvýšení váhového přírůstku, zvýšení výkonů/výnosů, zlepšení celkové kondice zvířat, snížení mortality, zlepšení chuťové kvality masa

Odpadové hospodářství (ČOV, septiky, jímky, potrubí) - eliminace zápachu, snížení nákladů, rychlejší úbytek splašků, pročištění potrubního systému od nánosů

Odpadové hospodářství (skládky, kompostárny, zadržovací nádrže) - eliminace zápachu, snížení kontaminace spodních vod, rychlejší rozložení těžce rozložitelných prvků

Ochrana životního prostředí (vodní toky, jezera, rybníky) - snížený výskyt nemocí, zvýšená imunita fauny, snížení kalů, zlepšení kvality vod, zlepšení stavu biotopu okolo

Ochrana životního prostředí (parky, zeleň, sady, lesní a zahradní školky) - zlepšení stavu flóry, zvýšení imunity, zlepšení kořenového systému, méně parazitů

Ochrana životního prostředí (trávníky, golfová hřiště, fotbalová a jiná hřiště) - menší náchylnost na výkyvy teplot, zlepšená celistvost a hustota pažitu, méně chorob

 VÍCE INFORMACÍ O FUNGOVÁNÍ BAKTERIÍ VIZ SEKCE "UŽITEČNÉ INFORMACE" .