Dekontaminace

V současné době se stále ještě potýkáme s pozůstatky minulého režimu, který k životnímu prostředí nebyl ani trochu ohleduplný. Vojenské prostory, kontaminovaná jezera, břehy řek, tradiční místa pro vojenská cvičení, skryté skládky s toxickým odpadem, či nebezpečnými chemikáliemi. Jejich likvidace je velmi nákladná, mnohdy jejich likvidace trvá až roky. Nehovoříme pouze o ekologických rizicích z minulosti, i v současné době vznikají nelegální skládky s nebezpečným odpadem, které představují ekologickou hrozbu v budoucnosti.

I Efektivní Mikroorganismy mají své limity, to je bez debat. Neumějí, nebo alespoň my o tom nevíme, pracovat přímo s těmi nejtěžšími kovy, ale umějí to, co k jejich odbourání nejvíce přispěje. Tím, že tyto kovy dokáží přetvořit na vstřebatelnou formu a zároveň stimulace a posilování flory v uvažovaném místě, napomáhají k rychlejšímu odbourávání nežádoucích látek v půdě. Zároveň napomáhají v celkové stabilizaci mikrobiologických procesů.

EM v boji s ropnými látkami

EM jsou již v praxi odzkoušené, jako ekologické bio rozpouštěče ropy a ropných látek, k čemuž jsou i ověřené laboratorní zkoušky. Byly úspěšně použity také při odstraňování ekologických škod v souvislosti s havárií na ropné věži BP v Mexickém zálivu, což se projevilo na zaplavení přírodní rezervace u amerického pobřeží. Veškerá přítomná fauna a flora utrpěly, EM napomáhají také v regeneraci prostředí, čímž okolní flora může napomoci v posilování odolnosti přítomných organismů na úkor nežádoucích ropných látek.

Máme k dispozici reference, kdy byly EM a bokashi použity při zpracování ropného kalu, se kterým se potýkají rafinérie. Jeho konzistence způsobuje složitý proces transportu a manipulace s kalem, taktéž jeho zpracování. Použití EM způsobilo eliminaci zápachu, změnu struktury, částečnou mineralizaci a výsledkem bylo vysoce hodnotné bokasi, které se smíchalo s běžnou zeminou a je úspěšně používáno na poli pro pěstování cibule. 

Zkrátka řečeno - kdekoliv máte problém organického rázu, obraťte se na nás a my Vás přesvědčíme, že použití EM je tou jedinou schůdnou cestou k dosažení spokojenosti a přitom zachovávat zdravý vztah k přírodě.  

EM v boji s ostatními látkami

EM byly použity také v několika případech v Indii. V této zemi došlo již k více ekologickým škodám způsobeným nedostatečným zabezpečením, či nedostatečně vyškoleným personálem. V jednom z případů byl i problém při kontaminované půdě zasažené perchlorethylenem. Díky tomu, že EM pracují hned v několika oblastech (izolace toxinů, stabilizace prostředí a následná revitalizace), celý proces je je dosažen tou nejpřijatelnější formou vzhledem k dopadům na okolní životní prostředí.

EM při dekontaminaci jezer a mořských lagun

Jeden z častých problémů vyskytujících se ve větších městech, je  znečištění vodních ploch v parcích a rozlehlejších městských parcích. Nejen, že je díky většinou nepohyblivé vodě zdrojem tvorby a množení nechtěných patogenů, ale také dalších nebezpečných toxinů, škodlivých pro lidské zdraví. Zbytky trusu, spolu s listím a odpadky z okolí, tvoří nebezpečný koktejl přísad, při nedostatku probiotických mikroorganismů. Tímto způsobem byla vyčištěna městská jezera a nádrže v městských aglomeracích,  některé mořské laguny na pobřeží Japonska, vybrané japonské řeky, atd. Hlavním ukazatelem byl úbytek kolyformních bakterií až o 99%. Některé z těchto studií jsou k dispozici v sekci REFERENCE. 

Jedním z dalších, velmi podstatných benefitů EM, je schopnost mineralizovat, což se v případě jezer a lagun projeví úbytkem množství kalů na dně. Jedna z takových referencí je také ze sousedního Maďarska, kdy je možné cílenou aplikací a používáním EM technologie takto mineralizovat průměrně 20 cm za rok. Bylo použito na jezerech různých velikostí Vyžádejte si bližší informace. 

EM při dekontaminaci studní 

 1. Odstraňujeme-li následky záplav, je možné s asanací začít až po opadnutí povodňové vlny a poklesu hladiny podzemních vod. Mechanicky očistíme vnější stěny studny a čerpací zařízení od nánosů bahna a nečistot a opravíme poškozené části vnějšího krytu studně. Důkladně opláchneme čistou vodou, nejlépe tlakovou.
 2. Odstraníme zákrytovou desku a otevřeme studnu.
 3. Instalujeme čerpací zařízení (kalové čerpadlo).
 4. Pokud jde o silně znečištěnou studnu, např. zaplavenou bahnem, vyčerpáme celý objem vody. Pokud jde o běžné čištění studny, pokračujeme podle bodu 9.
 5. Před vstupem do studny pomocí detektoru nebo svíčky zjistíme, zda ve studni nejsou jedovaté plyny - pokud ano, odstraníme je vývěvou nebo kompresorem. Při práci ve studni dodržujeme zásady bezpečnosti a hygieny práce (ochranné pomůcky !).
 6. Důkladně mechanicky (např. kartáčem) očistíme vnitřní stěny studny, čerpací zařízení a dno studny. Důkladně opláchneme čistou vodou a vodu opět úplně vyčerpáme. Veškerou vyčerpanou vodu v průběhu asanace odvádíme do odpadu nebo dostatečně daleko od studny po sklonu terénu, aby se zabránilo druhotnému znečištění vody ve studni, ale i okolních studní! Není-li to možné nebo obsahuje-li voda vysokou koncentraci dezinfekčního přípravku, je nutné ji odvézt cisternou do čistírny odpadních vod, aby nedošlo k poškození vegetace a půdního prostředí.
 7. Omyjeme vnitřní stěny studny a čerpací zařízení preparátem Aqua Vital Kaly smíchaném s Refresh, můžeme použít v kombinaci s Probiotickým mýdlem Poznámka: NELZE KOMBINOVAT S JAKÝMKOLIV PŘÍPRAVKEM NA CHEMICKÉ BÁZI!
 8. Opláchneme čistou vodou a vodu vyčerpáme.  
 9. U nezasažených studní odčerpáme vodu ze studny asi na 1 m výšky vodního sloupce. Aplikujeme preparáty na bázi EM a necháme působit.
 10. Odstraníme stávající pokryv dna (štěrk, hrubozrnný písek). Vytěžíme kal a bahno ze dna studny okovem, odstraníme případné pevné součásti, pečlivě vyčistíme dno studny. Čistíme vtokové otvory na dně studny.
 11. Vyspravíme stěny studny podle druhu jejího zdiva - skruže, cihly, kameny. U skružených studní opravíme spárování mezi skružemi.
 12. Provedeme konečné mytí stěn a dna studny, vodu vyčerpáme.
 13. Vrátíme pokryv dna, nejlépe nový štěrk nebo hrubozrnný písek, v nouzi též důkladně propraný starý.
 14. Necháme studnu naplnit vodou a v případě, že je voda dále kalná, pokračujeme v čerpání až do vymizení zákalu.
 15. Demontujeme čerpací zařízení včetně přípojky elektrického proudu.
 16. Přidáme prostředek pro dezinfekci pitné vody podle návodu k použití. Po několika hodinách odpustíme trochu vody a tím načerpáme vodu ze studny za účelem dezinfekce též do rozvodního potrubí. 
 17. Uzavřeme studnu zákrytovou deskou. Asanujeme a upravíme okolí studny podle ČSN 75 5115.
 18. Asi za 2 až 3 týdny necháme provést alespoň krácený rozbor pitné vody.


Výše popsaný způsob je samozřejmě možné použít pouze u šachtových studní. U studní vrtaných je svépomocně možné maximálně studnu vyčerpat a dezinfikovat. Další práce je nutné přenechat odborné firmě, která má i možnost prohlédnout vrt pomocí speciální televizní kamery.
 

KONTAKTUJTE NÁS V PŘÍPADĚ MOŽNOSTI PARTICIPACE NA EKOLOGICKÉ ZAKÁZCE DEKONTAMINACE PŮDY, DĚKUJEME.