Lesy, parky, městská zeleň, dětská hřiště a ostatní

EM jsou obecně prospěšné probiotické bakterie, tudíž i jejich přínos v oblasti lesů, stejně tak i parků, městské zeleně, květin a ostatních travnatých ploch je dosud neprávem podceňován. Díky své schopnosti rozvíjet kořenový systém rostlin a napomáhat stabilizaci mikrobiologického prostředí v půdě, čímž také napomáhat ve zpřístupnění mikro a makro elementů z půdy pro zpracování ve formě živin a minerálů. To dále napomáhá ve vyšší odolnosti rostlin, které tak lépe přečkají zimu. (EM fungují také jako jakási obdoba nemrznoucí směsi, obalují buňky dvoucukrem - trehaloza, který zabraňuje vodě zmrznout a nedojde tak k potrhání buněčné stěny rostliny ostrými krystalky). Samozřejmě, že ošetřování je vždy závislé na druzích zeleně, jejím počtu, kvalitě půdy, okolních zdrojích zátěže - znečištění, lokaci z hlediska geografického a také počasí. Každá údržba, pakliže má být provedena správně a v odpovídající kvalitě, je třeba být celoroční, s rozdílnou náročností na čas a materiál. Níže naleznete více informací k jednotlivým oblastem.

LESY

V oblasti lesů máme velmi pozitivní výsledky, nedávno opět ověřené. Zde je třeba rozlišovat na ovlivnění stromů v období růstu prvotního (lesní školka) a následného (zbylé období). Pakliže hovoříme o prvotním růstu, pak některé z druhů (např. Smrk Ztepilý - Picea abies) zaznamenaly při pravidelném používání EM za sledované období nárůst o 80-120%. Strom se také již od počátku stává o mnoho odolnější vůči škůdcům, nepodléhá šokům při přesazování, má lepší vzhled (důležité i u kultivarů). Taktéž jsou stromy lépe schopné odolávat nepřízni počasí (příliš vysoké i nízké teploty, přebytek / nedostatek srážek, vyšší elasticita při větru a při tzv. mokrém sněhu), a jsou ekonomicky i energeticky hodnotnější (více dřevní hmoty ve stejném čase a ve vyšší kvalitě, méně poškození škůdci, tedy méně odpadu). Aplikace EM  se provádí formou zálivky ke kořenům stromů, či stromků, vždy zředěné nechlorovanou vodou. V případě hospodářského lesa se používá také tzv. bokashi hníz, která se rovnoměrně zakopou ve stejných vzdálenostech od nejbližších stromů, aby tak tvořila jakousi zásobárnu EM pro postupné rozpouštění. Dobře to funguje např. v sadech.

PARKY a městská zeleň

Parky pro náš účel dělíme na ošetřování vzrostlých dřevin (stromy, vyšší okrasné keře, živý plot) a ošetřování zakrslých dřevin (menší, až malé dřeviny) a travnatých ploch. Opět je důležitým prvkem kvalita půdy a zdroje jejího  znečištění. V parku za hlavní zdroje znečištění jsou považovány zbytky po výsledcích lidské činnosti (zbytky potravin, různé obaly, nedopalky cigaret, atd.) a po (nejen) domácích mazlíčcích (exkrementy). Ve vzácných případech dochází k izolované ekologické havárii. Ke znečištění dochází také vlivem kvality vzduchu, ta však bývá bez větších výkyvů s minimálním dopadem na dřeviny, či zeleň. Ošetřování vzrostlých dřevin je lokální (je třeba nepodceňovat i pravidelné prořezávání), tedy formou zálivky, přímo ke kořenům, či v jejich bezprostřední blízkosti, aby se voda s EM preparátem dostala až k těmto kořenům. V případě, že hrozí možnost nějakých onemocnění, či přemnožení cizopasníků, či škůdců, doporučujeme ještě zařadit EM speciál, které je stejně jako EM speciál 15 velmi vhodné pro boj s běžnými druhy škůdců, díky eliminaci patogenů (vhodné použít v období květu, či v době zjištění. V případě ošekávaných plodů (např. u sadů), se tento preparát aplikuje také v období po odkvětu a tvorbě plodu a dva týdny před jeho sklizní, což napomáhá v prodloužení doby skladování a použitelnosti těchto plodů.

Zatravněné plochy, sportoviště a golfová hřiště

Specifické požadavky kladené na povrch sportovišť (hřiště fotbalová, baseballová, tréninková hřiště pro atletické sporty, atd.) a golfotých hřišť provedly doslova revoluci v přístupu k travinám, jejich ošetřování, nárocích na mechanizaci a ekonomických nákladech s tím spojených. Jak již bylo řečeno, EM mají pozitivní vliv na kvalitu kořenového systému, zpřístuňují živiny z půdy, zpracovávají dusík z ovzduší, zvyšují odolnost vůči počasí a škůdcům. Napomáhají však tak k lepší retenci vody, vytlačení patogenů, lepšímu rozkladu organických látek, izolaci těžších kovů, zatraktivní půdu např. pro žížaly, pakliže je dostatečné podloží, které dále napomáhají zkvalitňovat půdu. Taktéž jsou velmi vhodné při použití tam, kde jsou zdroje podzemní vody, kde hrozí průsaky, či kde již k průsakům došlo. Aplikace těchto preparátů, díky tomu, že nejsou nijak geneticky modifikované, neznamená však pouze selektivní povzbuzení "chtěných a podporovaných" rostlin, či travin, podporují růst obecně. Nejsme vzásadě úplně naklonění myšlence používání herbicidů současně s EM, nicméně při dodržené aplikaci a dostatečné časové prodlevě mezi použitím herbicidů a opětovným použitím EM preparátů lze hovořit o boji s plevelem. Hovoříme-li o travnatých plochách na sportovištích a golfových hřištích, zde je třeba také rozlišovat stupeň zátěže, přístup ke slunci a vlhkosti, sílu podloží, ohrožení fyzickým, či jiným poničením (např. odpaliště, doskočiště, zóna dopadu atletických nářadí). Ošetřování je taktéž celoroční, nicméně intezivnější a plošné. Zde se opět využívá buď EM, popřípadě i kombinace EM EM speciál 5, v případě ohrožení škůdci, či patogeny.

Dětská hřiště

Samostatnou kapitolou je ošetřování a ochrana dětských hřišť. I přesto, že jsou ve většině případů oplocena, přesto dochází k postupné kontaminaci díky potravinovým zbytkům, spadu, vlivem počasí a zanesením (např. kočky, hlodavci, ptactvo, apod.). Zvláště ohrožená jsou v tomto případě pískoviště, která se nepříkrývají a jsou tak snadno dostupná. Taktéž jednotlivé druhy vybavení hřiště (prolézačky, skluzavky, atd.), jsou náchylné na znečištění, a to hlavně od zástupců z říště ptactva.

Jak již bylo výše zmíněno, EM preparáty napomáhají v kolonizaci daného prostředí probiotickými organismy. Jelikož prosazujeme systém komplexního ošetřování, klademe důraz na to, aby byly ošetřovány nejen veškeré vybavení, celá ohrazená plocha a také dvoumetrový pás okolo hrazení zvenčí, abychom vytvořili první nárazníkovou zónu před samotným hřištěm. EM se v tomto případě aplikují plošně na vše nacházející se v již zmíněném prostranství. Preparáty se ředí s nechlorovanou vodou a dle frekvence se upraví i četnost aplikace. Aplikované EM poté vytvoří jakýsi bakteriální film, který zabraňuje šíření nežádoucích patogenů, které mají negativní vliv na lidské zdraví. V případě malých dětí je to dvojnásob důležité. Dojde také zároveň k zlepšení kondice trávníku, je-li přítomen, má pozitivní vliv také na lidskou kůži, preparáty jsou 100% přírodní, nejsou geneticky modifikované, jsou poživatelné a zdraví neškodné. Vzhledem k ředění s vodou se jedná o 100% ekologickou a přitom ekonomicky přijatelnou variantu ošetřování dětských hřišť.

 

V případě potřeby bližších informací - např. dávkování, nás neváhejte kontaktovat.